заява

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ДЕТАЛЬНОГО П Л А Н У ТЕРИТОРІЇ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИКАТІВ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, 15 А, В МЕЖАХ СЕЛА БИРЮКИ РОКИТНЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1. Відомості про замовника Бирюківська сільська рада, Рокитнянського району Київської області. Поштова адреса: 09630, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Бирюки, вул. Шкільна, буд. 17. Електронна адреса: burukysrada@ukr.net. 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування Вид Документу Державного Планування. Детальний план території є одним із видів містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для визначення планувальної організації і розвиток частини території, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Склад та зміст детального плану визначає ДБН Б.1.1.-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». Рішення детального плану мають відповідати вимогам чинного законодавства, державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним стандартам України у сфері містобудування. Склад та зміст детального плану території визначається ДБН Б.2.2- 12:2018 “Планування і забудова територій». Рішення детального плану території мають відповідати вимогам чинного законодавства, державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним стандартам України у сфері містобудування. Детальний план території (ДПТ) розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Цілі Документа Державного Планування):  функціонально-планувальна організація території щодо розміщення виробництва напівфабрикатів за адресою: вулиця Шкільна, 15 а, в межах села Бирюки Рокитнянського району Київської області з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень, санітарно- захисних, природоохоронних зон тощо; 2  організація належного водопостачання, з забезпеченням потреб у воді на території нової забудови (буріння додаткових свердловин, прокладання та заміна мереж і ін.);  дотримання зон суворого режиму на свердловинах питного водопостачання та забезпечення належної якості питних вод, при необхідності влаштування споруд доочистки;  використання енергозберігаючих матеріалів (установка енергозберігаючих ламп, інфрачервоних датчиків руху та присутності тощо);  ресурсоефективне та економічно вигідне поводження з відходами: роздільне збирання відходів з подальшою їх переробкою;  модернізація системи водопостачання та водовідведення;  раціоналізація водоспоживання (економія води при споживанні тощо). Перелік цільових програм Київської області, які враховані при розробці детального плану території:  Комплексна програма «Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області» на 2018-2019 роки (Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 403-21-VIІ);  Київська обласна цільова програма «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки» (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №286-14-VIІ);  Програма «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №312-14-VIІ);  Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №313-14-VIІ);  Київська обласна комплексна програма «Здоров’я Київщини» на 2018- 2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 400-21-VIІ).  Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки (Розпорядження Київської обласної державна адміністрація від 20 лютого № 85). 3. Визначення Документу державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля Реалізація проектних рішень детального плану території (додаток А) населеного пункту може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття. 3 Виконання стратегічної екологічної оцінки Документу Державного Планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля так і на комплексні умови функціонування території, а також на здоров’я населення. Результати аналізу стратегічних цілей наведені в таблиці. Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 1 2 3 Атмосферне повітря ІСНУЮЧІ  Основними джерелами забруднення атмосфери є транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння. Викиди вихлопних газів від автомобілів, особливо на бензиновому паливі, містять у своєму складі велику кількість токсичних та особливо небезпечних сполук свинцю. ПРОЕКТНІ  Забруднення довкілля від автостоянки відбувається за рахунок попадання в атмосферне повітря випаровування палива.  В холодильниках використовуються синтезовані хімічні речовини, хлорфторвуглець, які руйнують озоновий шар.  Атмосферне повітря забруднюється різними пестицидами, які використовуються для протруювання продуктів на складах.  Ведення безперервного екологічного моніторингу за кількісним і якісним складом повітря.  Регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря та забезпечення постійного моніторингу його екологічного стану.  Розробка, дотримання санітарно- захисних зон промислових підприємств та в здовж руху транспорту. Для максимального ослаблення впливу територія СЗЗ повинна бути упорядкована і озеленена газостійкими породами дерев і чагарників.  Проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням.  Повітря із пилом втягувати від технологічного обладнання через витяжку-вентиляцію з механічною очисткою та перед викидом в атмосферу очищувати через фільтри.  Для знезаражування повітря та знешкодження неприємних запахів (дезодорації) необхідне встановлення озонатора.  Заходи щодо діяльності виробництва та нагляду, за встановленням сучасного фільтраційного обладнання. Стан водного басейну ІСНУЮЧІ  Головними забруднювачами поверхневих вод є природний поверхневий стік з території  Збереження водного балансу, відновлення, підтримка в 4 виробничої забудови, зокрема випуск стічних вод (забудова села Бирюки не каналізована, санітарна очистка застаріла).  Відсутність заходів спрямованих на збирання та очищення каналізаційних стоків. ПРОЕКТНІ  Органічні речовини стічних вод виробництва напівфабрикатів швидко піддаються бродінню і гинуть.  Мінеральні забруднювачі від виробництва напівфабрикатів – це пісок, глинисті частки, які потрапляють у воду після миття багатьох овочів. Органічні речовини поділяються на рослинні та тваринні. Рослинні органічні забруднення – це залишки рослин, плодів, овочів та злаків, олії тощо. Забруднення тваринного походження – клейові речовини, залишки тканин тварин, фекалії.  Воду забруднюють синтетичні поверхневоактивні речовини, особливо у складі миючих засобів.  Очисні споруди господарсько- побутові та поверхневих вод. належному стані джерел питної води.  Зменшення забруднення поверхневих водойм території шляхом дотримання всіх норм будівництва мережі очисних споруд зливової каналізації.  Воду рекомендується подавати у водопровідні мережі, що за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».  Очищувати господарсько- побутові стоки від виробництва очисними спорудами типу "Biotal".  Для очищення найбільш забрудненої частини поверхневих стічних вод на території підсобних і допоміжних будівель рекомендується використання очисних споруд типу «ЕКМА», що розроблені ПП «ЕКОПОД». Стан ґрунтів ІСНУЮЧІ  Вплив діяльності автотранспорту на стан грунтів. ПРОЕКТНІ  Порушення грунтового покриву при будівництві підприємства.  Можливий розлив паливно мастильних матеріалів на території автостоянки.  Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина.  Охорона і раціональне використання земель.  Озеленення територій із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень.  Розробка та реалізація інженерної підготовки території: регулювання поверхневого стоку, протизсувні заходи, благоустрій господарчих об’єктів, влаштування твердого покриття доріг.  Будівельні відходи мають збиратися та готуватися до утилізації окремо за видами у тому місці, де вони утворюються. 5  Запровадження системи безперервного моніторингу за санітарним станом землі.  Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою рідких та твердих відходів.  Ведення постійного контролю за станом складів, підсобного приміщення та майданчику для сміттєзбірників задля запобігання винесення забруднюючих токсичних речовин з поверхневим стоком та їх подальшої міграції в глибші шари ґрунту. Акустичний режим ІСНУЮЧІ Акустичні навантаження на середовище незначні.  Основним джерелом шуму є вуличний транспорт.  Діяльність трансформаторної підстанції. ПРОЕКТНІ  Шум від закладів громадськості.  Встановлення санітарних, охоронних зон та смуг зелених насаджень.  Використання сучасного низько- шумного технологічного та енергетичного обладнання. 4. Виконання СЕО передбачає розгляд екологічних наслідків: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти. Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи. б) для території з природоохоронним статусом 6 Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико- культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів. Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. в) транскордонні наслідки для довкілля Транскордонні наслідки для довкілля відсутні. 5. Розгляд альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо Документ державного планування не буде затверджено Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності. Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності. Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування; Альтернатива 2: «Максимально сприятливий» сценарій - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням лише інноваційних («зелених») технологій. Враховуючи, що CEO сприяє розгляду альтернатив і стимулює пошук взаємовигідних рішень, які відкривають можливості для нових видів діяльності без ризику додаткових витрат на усунення шкоди при реалізації Детального плану території, в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки буде визначено альтернативний «зелений» сценарій, що базується на засадах ідеології зеленого зростання, впровадження якої на практиці дозволить запобігти багатовитратним помилкам при прийнятті рішень та відхиленні на ранніх стадіях. При цьому буде врахована думка громадськості та зацікавлених сторін, оскільки CEO направлена на те, щоб як мінімум, виключити незворотні та 7 істотні наслідки як для стану довкілля, так і здоров'я населення міста та завчасно сигналізувати про екологічно небезпечні варіанти його розвитку. У будь-якому випадку, кінцевим продуктом аналізу альтернатив стане формування найбезпечнішого сценарію розвитку та формату Детального плану території, направленого на пом'якшення та запобігання несприятливого впливу на довкілля, у тому числі на здоров'я населення. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у звіті «Про стратегічну екологічну оцінку». 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки Проведення стратегічної екологічної оцінки Проекту відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). Інші, додаткові дослідження не передбачаються. Методологічною основою СЕО є комплексний, системний підхід до аналізу проблеми, сучасні гіпотези розробки стратегії прийняття еколого- орієнтованих управлінських рішень щодо мінімізації антропогенно- техногенного впливу на довкілля, концепція сталого розвитку та «зеленої» економіки в просторовому вимірі тощо. Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Методика досліджень зумовлена суттю проблеми, а також задачами, що вирішуються в ході здійснення процедури СЕО. При аналізі проекту ГП будуть використовуватися методи, що базуються на цільовому аналізі цілей з охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення та індикаторах сталого розвитку. При цьому будуть використані методи, які включають: - історичний метод – завдяки використанню методу буде проаналізовано формування та розвиток об'єктів (виробництва напівфабрикатів ТОВ «Смачні традиції» та інших) у хронологічній послідовності, що поглибить розуміння суті проблеми і з'явилася можливість формулювати більш обґрунтовані рекомендації по нових об'єктах; - таксономічні методи – для оцінки та ранжування ризиків за параметрами впливу екологічного фактору на стан довкілля та здоров’я населення; а також графоаналітичні, логічні та математичні методи відображення результатів дослідження з використанням комп’ютерних технологій тощо; 8 - метод аналогії - у виробництво напівфабрикатів встановлені аналогії за структурою, функціях, процесах тощо; - метод екстраполяції – перенесення встановленого характеру розвитку території щодо розміщення напівфабрикатів за адресою: вул. Шкільна, 15а, в межах с. Бирюки в майбутнє, окреслення тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді; - метод експертних оцінок – було проведено підбір експертів і сформовано робочу групи із проведення СЕО; були розглянуті нагальні питання, аналіз поточної ситуації і обробка вихідних даних; - метод мозкової атаки - розв’язування невідкладних питань, висловлення великої кількість ідей, обговорення та здійснення їхнього відбору між екологами, архітекторами, інженерами та економістами за обмежений час. - метод нарад - проведення наради та дискусії з метою вироблення єдиної колективної думки з розв'язуваної проблеми. Алгоритм даного методу дозволив кожному учаснику не тільки висловлювати свою думку, але й критикувати пропозиції інших. У результаті такого ретельного обговорення зменшилася можливість помилок при виробленні рішення для генерального плану села; - антропоекологічний моніторинг — запровадження спостережень за змінами процесів життєдіяльності людей у зв'язку з дією на них факторів довкілля, а також спостереження та оцінювання умов середовища, які негативно впливають на здоров'я населення. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись методичні підходи, зокрема буде здійснено: - збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; - системний підхід та SWOT-аналіз – при визначенні сильних та слабких сторін екологічної ситуації Детального плану території та оцінки існуючих загроз; - проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних питань; - визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру; - проведення оцінки впливу Проекту на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення; - моніторинг фактичного впливу впровадження Проекту на довкілля. Викладені вище методи та підходи, що базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – запобігання негативним впливам на навколишнє природне середовище, альтернативності варіантів планованої діяльності, комплексності процедур оцінки, урахування громадської думки, а також принципі багатостадійності та багатоетапності всієї процедури – відповідають визнаним у більшості розвинених країн процедурам стратегічної екологічної оцінки запланованої діяльності. 9 7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає: - раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; - планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно- захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.; - охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності. Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища. Усі вищевказані заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» . 8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку (надаються відповідними органами виконавчої ради). 9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: Бирюківська сільська рада, Рокитнянського району Київської області. Поштова адреса: 09630, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Бирюки, вул. Шкільна, буд. 17. Електронна адреса: burukysrada@ukr.net 10 Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менше як 15 днів з дня її оприлюднення ( відповідно до п.п.5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). Відповідальна особа:__________________________________ контактні дані:_______________________________________ Сільський голова О.М. Гончар 

Логін: *

Пароль: *